Integritetspolicy

Vi bryr oss om dina uppgifter
Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Strömnäsgården behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.
Du behöver inte godkänna villkoren, men läs dem gärna om hur vi hanterar dina personuppgifter. Har du några frågor kan du alltid kontakta oss.

1. INLEDNING
Denna informationstext förklarar hur Strömnäsgården hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Är kund hos oss
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
 • På annat sätt kommunicerar med oss

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, etc.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?
I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

3.1 När du undertecknar ett kund- eller klientavtal med oss
När du undertecknar ett affärsavtal eller klientavtal, hanterar vi följande uppgifter som du lämnar till oss:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som kund/klient
 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra avtalsvillkor
 • Kommunicera med dig i olika fall, t ex bokandet av möten, dialog kring avtalsdiskussioner etc.
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms

Vi sparar uppgifter om dig innevarande avtalsperiod plus tre kalenderår, bland annat som underlag för eventuella reklamationer.

3.2 När du kommunicerar med oss
Du kan välja att kommunicera med Strömnäsgården på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, via app, samtal och mail med våra medarbetare.
När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel och hantera klagomål
 • Leverera beställd information, t ex material från workshops, möten eller dylikt
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service

Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende. Vi sparar dina personuppgifter under avtalsperioden samt ytterligare tre kalenderår för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

3.3 När vi har en skyldighet enligt lag
Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet, eller vid begäran från myndighet.

4. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter lagras under avtalsperioden plus tre kalenderår, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
Strömnäsgården säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Strömnäsgårdens räkning
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Mottagare som hanterar personuppgifter för Strömnäsgårdens räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

7. OM COOKIES
När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se https://stromnasgarden.se/cookies/

8. DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING
Strömnäsgården kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter. Du kan själv avregistrera dig från dessa brev genom att trycka på länken avregistrera. Du kan också kontakta oss via mail eller kontaktformuläret.

10. KONTAKTUPPGIFTER
Strömnäsgården
Havsträsk 102
961 98 Boden
Magnus: 070-3429878
Åsa 072-2034388


I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

11. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN
Denna informationstext uppdaterades senast den 25 februari 2021 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.